Utleieregler for Vestfoldhallen AS

Klikk her – link til ordensregler for Vestfoldhallen

 

1. Hver brukergruppe/ hvert arrangement skal minimum ha en leder over 18 år til stede. Denne har det totale ansvaret for leieforholdet, og skal gjøre seg kjent med rømningsveier og branninstruksen som henger i hallen.

2. Ved større arrangementer gjennomgår utleier fasiliteter, branninstruksen og rømningsveier sammen med leietaker før arrangementets oppstart. Ved større arrangementer hvor det kreves oppsyn av brann og/eller politi må leietaker bære utgiftene til dette selv. Leietager er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med om det finnes slike krav til sitt arrangement.

3. Leietaker skal påse at det til enhver tid ikke er flere personer enn maks tillatt antall i hallen. Vestfoldhallen er godkjent for maksimalt 200 stk. Ved over 50 % av maksimalt antall tillatte personer er det et krav om at leietaker skal ha egne brannvakter med merkede vester til stede i hallen til enhver tid det foregår aktivitet.

4. Ordensregler: Leietaker plikter å følge de ordensregler, garderoberegler, samt instrukser for tekniske anlegg som utleier til enhver tid fastsetter for hallen. Alle gjeldene regler er hengt opp i hallen. All bruk av ball i garderober, på tribune, i ganger og i kafeteria er forbudt. Snus og tyggegummi er ikke forenlig med kunstgress og er derfor forbudt i hallens 1. etasje. Berusede personer har ikke adgang. Nytelse av rusmidler forbudt. Det må ikke gjøres oppmerkinger på gulv eller kunstgressdekket uten tillatelse. Brudd på ordensreglene vil medføre bortvisning og inndragelse av tildelt tid for trening eller arrangement.

5. Leietaker skal ikke gå ut på spilleflaten før sin oppsatte tid starter. Leietaker skal sørge for å være ferdig ryddet og av spilleflate når oppsatt tid ender. Personer som venter skal enten holde seg på mesanin eller ved trapperom ned ved spilleflate. Det anses som brudd på ordensreglene om dette ikke overholdes.

6. Leietaker er økonomisk ansvarlig for enhver skade som oppstår i forbindelse med leie av hallen, herunder skader påført bygning, installasjoner, inventar og løsøre. Skader som oppstår eller oppdages rapporteres umiddelbart til utleier. Utbedring av skader vil bli belastet leietaker etter faktisk kostnad.

7. Lokalene skal kun benyttes i den tid som er avtalt. Lokalene skal være forlatt senest 30 minutter etter leietidens slutt. Benyttet tid utover det som er avtalt/leiet vil bli fakturert etter veiledende leiepriser oppgitt på www.vestfoldhallen.no

8. Dersom leietaker ikke benytter seg av bestilte timer må leietaker likevel betale leien i sin helhet. Avbestilling må skje skriftlig senest 48 timer før avtalt leietid for timesleie og 14 dager før ved dags eller helg leie. Leietakers rett til refundering vil opphøre dersom utleier rammes av forhold som påberopes ved «Force Majeure» før eller under leietiden (f.eks brann, terror, vær, nasjonale sikkerhetspålegg osv.) Trening kan måtte vike for annet arrangement, leietaker skal da ha 14 dagers varsel. Leie for gjeldene tid skal refunderes umiddelbart i sin helhet eller byttes til annen treningstid.

9. Leietaker som unnlater å betale skyldig leie innen fristens utløp, vil etter skriftlig varsel utestenges fra hallen inntil skyldig beløp i sin helhet er innbetalt til utleiers konto.

10. Leietaker har ansvar for at alle dører er lukket og låst, samt at alt lys er skrudd av når de forlater lokalet. Leietaker er også ansvarlig for at det ikke befinner seg andre personer i lokalet når de forlater lokalet.

11. Utleier har alle rettigheter til billettsalg, kiosk og annen salgsvirksomhet, dersom ikke annet er avtalt ved avtaleinngåelse av leieforholdet.

12. Ved behov for ekstra utstyr (lydanlegg, ekstra mål, etc. ) må bookingsansvarlig kontaktes på forhånd. Leietaker kan ikke, uten tillatelse av utleier, foreta montasjer for elektrisk installasjoner eller liknende. Montasjer og demontering skjer for leietakers regning, og etter nærmere avtale.

13. Leietaker har ikke adgang til å benytte noen del av hallen som lager, opplagsplass e.l. uten egen avtale med utleier.

14. Leietaker kan ikke utøve noen form for fremleie. Leietakers bruk av lokalene må ikke stride mot lov eller vedtak av offentlig myndighet og må ei heller foregå slik at den nedsetter eller skader utleiers omdømme.

15. Reklame i enhver form tillates ikke uten utleiers samtykke. Leieavtalen gir ingen rettigheter til markedsføring i hallen.

16. Om ikke annet er særskilt avtalt skal leien være betalt og på utleiers konto i forkant av trening eller arrangementets oppstart

17. Vestfoldhallen AS kan uten ytterligere varsel endre sine utleieregler. Til enhver tid gjeldende utleieregler vil være tilgjengelig på www.vestfoldhallen.no

***Ved inngåelse av leieforhold med Vestfoldhallen AS bekrefter man at man samtidig er gjort kjent med og aksepterer til enhver tid gjeldene utleieregler***